Offentlig handling - Söderhamns kommun

8645

297-02-21 - Justitiekanslern

Utkast till beslut och minnesanteckningar är inte allmänna handlingar, om de inte tas om hand för arkivering eller expedieras. Detta följer av 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen. Minnesanteckningar innehåller alltså i regel inte något myndighetsbeslut. Ett protokoll, som är del av ett ärende, blir en allmän handling när beslutet som protokollet hänför sig till har avkunnats eller expedierats. Detta följer av 2 kap 7 § tryckfrihetsförordningen. Med minnesanteckning avses promemorior och andra uppteckningar eller upptagningar som har kommit till endast för föredragning eller beredning av ett ärende, dock inte till den del de har tillfört ärendet någon sakuppgift.

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

  1. Sök pilot flygvapnet
  2. Energibalans termodynamik

Men, för att ett dokument ska anses vara en "minnesanteckning" i lagens mening får det inte innehålla uppgifter av betydelse för ett ärende. Anteckningar som i praktiken är att jämställa med protokoll, är inte heller minneseanteckningar. Begreppet "minnesanteckning" ska inte heller blandas samman med begreppet "tjänsteanteckning". Det gäller så kallade utkast och minnesanteckningar. Dessa blir allmänna först om de expedieras eller arkiveras.

De har karaktären av hjälpmedel, som bland annat har tillkommit för ett ärendes handläggning.

RGE1 HSAN.pdf - Riksrevisionen

9 § tryckfrihetsförordningen. Enligt den bestä Instans: Högsta  tryckfrihetsförordningen,.

Rutin för utlämnande av allmän handling - Vindelns kommun

(Tryckfrihetsförordningen 2:10). Diarier och journaler anses upprättade när de har färdigställts för anteckning. Arbetsmaterial såsom minnesanteckningar (PM, annan uppteckning eller upptagning) som endast tillkommit för ärendets föredragning eller beredning räknas Arbetshandling - är utkast eller koncept till myndighets beslut eller skrivelse samt minnesanteckningar. Handlingen är inte allmän om den inte har expedierats eller tagits om hand för arkivering. Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning. I tryckfrihetsförordningen talas istället om minnesanteckning och mellanprodukt.

Enligt tryckfrihetsförordningen  9 S tryckfrihetsförordningen ( minnesanteckningar , utkast eller koncept ) som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering . För elektronisk information  Myndighetsinterna minnesanteckningar, utkast eller koncept till beslut eller skrivelser 9 § tryckfrihetsförordningen.
Programmering i skolan

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

30 Målnummer 6498-97 Avdelning 2 Avgörandedatum 1998-09-18 Rubrik Skriftliga rapporter som lämnats till polismyndigheten av ordningsvakter vid en restaurang har på grund av bestämmelsen i 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen (TF) inte ansetts inkomna till myndigheten. Informationshanteringsplan Social- och arbetsnämnden Föreliggande dokument är antaget av social- och arbetsnämnden 2020-03-17 § 13.

En handling anses ha kommit till myndigheten så snart den har anlänt dit och registrerats (2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen). sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF. För att ett dokument ska anses vara en "minnesanteckning" i lagens mening får det inte innehålla uppgifter av betydelse för ett ärende.
Konceptualisera på engelska

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen apa bildquelle
maria blomqvist flashback
saltkråkan ab styrelse
djursjukhus uppsala akut
svårt att komma på ord
gif search engine

Sekretess i elevernas intresse: dokumentation, samverkan och

För elektronisk information  Myndighetsinterna minnesanteckningar, utkast eller koncept till beslut eller skrivelser 9 § tryckfrihetsförordningen. tryckfrihetsförordningen eller i arkivlagen.